นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุด 18/09/2564

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธานิวัฒน์ ลี ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังไซต์ของ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธานิวัฒน์ ลี ดังนี้

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ข้อมูลใดๆ ที่ได้จากการใช้บริการของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ จะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดย ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธานิวัฒน์ ลี แต่เพียงผู้เดียว และไม่มีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในขณะเก็บข้อมูลนั้นๆ
     
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทาง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธานิวัฒน์ ลี ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่อาจกระทำโดยผู้โฆษณา หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธานิวัฒน์ ลี จะไม่รับผิดใดๆ หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก
     
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธานิวัฒน์ ลี จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ การจัดส่งสินค้า ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เท่านั้น
     
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธานิวัฒน์ ลี ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการเท่านั้น